Kerteminde Marineforenings kontonr.: 1551-3596107389

                                 Kontingent er 340 kr. og 420 kr. hvis du også er med i skytteforeningen.

Nyt fra bestyrelsen

Nyborg Marineforening har på sit sidste bestyrelsesmøde vedtaget følgende forslag.
Medlemmer af Kerteminde Marineforening kan på lige fod med medlemmer af Nyborg Marineforening, deltage i de planlagte aktiviteter som foregår i Nyborg Marineforening uden begrænsninger. Det vil sige at i kan melde jer til på de i Nyborg fremlagte lister. Dette kan foregå ved personlig fremmøde eller pr. mail eller telefon.
Aktivitetslisten udkommer sammen med vores næste medlemsblad om ca. en uge.

www.marineforeningennyborg.dk


Peter Heiden blev på generalforsamlingen 22/2-18 valgt til bestyrelsen i stedet for Mogens Jensen.
It-ansvarlig : Preben Ernst
 Marinestue
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev så har Betina på restaurant Havnen stillet lokalerne til højre side til rådighed for os onsdag, lørdag og søndag fra kl. 14-17. Det er muligt at købe smørrebrød til 15kr./stk., og ønsker man varme retter, skal det bestilles forud. Der serveres kun varmeretter for grupper.
Referat  generalforsamling 22. februar 2019
Lars Ole Valsøe blev valgt til ordstyre, og han konstaterede, at generalforsamlingen var  lovligt varslet efter vedtægterne. Formand Jan Cederholm fik derefter ordet, og han sagde i sin beretning bl.a., at samarbejdet med Nyborg Marineforening fortsat fungerer rigtig godt. Vi havde i 2018 været med på tur til Esbjerg, hvor vi  så Falcks træningscenter, museumskibet Hornsrev Fyrskieb, Esbjerg Marinestue samt Tirpitzmuseet.  Det var en rigtig god dag med 12 deltagere her fra. Jan opfordrede flere til at deltage, da Odense nu havde meldt sig ud af samarbejdet og dermed givet flere pladser til os. Afdelingen samarbejder med Garderforeningen, Forsvarsbrødrene , De blå Baretter og kommunen om Soldatens Dag den 5. september. Et samarbejde der begyndte i det små i 2017, og som i 2018 allerede havde flere deltagere, og hvor kommunen kom mere på banen, så vi kunne få Odense Tambourkorps med i optoget. Jan fortalte, at der er planer om, at optoget i år skal gå fra Renæcancehavnen og igennem Langegade til Rådhuset. 
Fregatskydningen havde i 2018 lidt flere deltager end i 2017, hvor der kun deltog 12 skytter. Der er stadig plads til flere, for Fregatskydningen er for alle medlemmer.
I foreningen er der 2 aktiviteter, der betyder noget, og det er billardholdet og skytteholdet. de træner om onsdagen for billardholdets vedkommende i Aktivhuset,, og skydningen er om tirsdagen på Kerteminde Skole. Til slut opfordrede formanden til, at flere deltager i  de arrangementer, som vi laver både lokalt og sammen med Nyborg.
Formandens beretning blev godkendt, og næste punkt var fremlæggelse af regnskabet. Hardy Holm oplyste, at alle havde fået det tilsendt, og det blev enstemmigt godkendt. Da vi har en god økonomi, blev det vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret i 2019.  Næste punkt var indkomne forslag, og da der ikke var nogen, gik man straks videre til valg til bestyrelsen. Her blev Peter Heiden valgt i stedet for Mogens Jensen ,og Hardy Holm blev genvalgt til kasserer. Suppleant blev Hans Christian Jensen. revisorer blev igen Ole Thor Hansen og Roberte Nielsen, og Flemming Jenfort blev suppleant
Der var tildeling af 25 årstegn til Robert Nielsen
40 årstegn tildeles senere  til Ole Thor Hansen og Poul Erik Pedersen

Referat generalforsamling 26. februar 2018

Lars Ole Valsøe blev valgt til ordstyre, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Derefter var det formandens tur til at aflægge beretning. Jan kunne berette om et stille år, dog havde der været travlhed omkring foreningens 75års jubilæum. Vi havde i den forbindelse besøg af Søværnets skoleskib Alholm,  hvis besætning deltog i optoget gennem byen sammen med andre afdelinger af Marineforeningen på Fyn. De deltog også i receptionen og festen om aftenen, hvor formanden fik overrakt Alholms våbenskjold. Jan nævnte også det gode samarbejde med Odense og Nyborg marineforeninger ang. Busture, især 1 dagsturene er populære. Soldatens Dag den 5. september er vi også med i, og Jan fortalte, at det havde været noget af en kamp at få kommunen med på arrangementet. Det lykkedes til sidst, og kommunen var vært ved et lille traktement til de 30 mand, der deltog i marchen fra Renæssancehavnen og til rådhuset. Til næste år arbejdes der på at gøre dagen mere festlig og forhåbentlig en større deltagelse fra kommunens side. Beretningen blev derefter godkendt.

Kassereren  Hardy Holm aflagde et regnskab, som også blev godkendt. Han havde overtaget regnskabet midt i regnskabsåret, og det havde været meget besværligt at finde ud af. Det lykkedes dog til sidst.

Kontingentet blev efter bestyrelsens forslag nedsat med 50kr, da byggefonden er opløst.

Af indkomne forslag var der bestyrelsens eget, som gik ud på at reducere bestyrelsen fra 7 til 5. Det blev godkendt.

Under valg til bestyrelsen var der genvalg til Jan Cederholm og Preben Ernst. Gurli Brogaard og Peter Zeulner ønskede ikke at genopstille. Peter Heiden blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Revisorer blev igen Ole Thor Hansen og Robert Nielsen. Flemming Jenfort blev suppleant.

Til sidst var tildeling af 40årstegn til Lars Ole Valsøe og Preben Ernst

Persondata
Afdelingen indsamler kun personlige oplysninger så som  fødselsdato, adresse, telefonnr. og  mailadresse til  medlemskartoteket, og alle data slettes, når et medlem melder sig ud eller går fra borde. Alle oplysninger videregives til Marineforeningens Hovedkontor, hvor de opbevares, så længe man er medlem. Oplysningerne videregives ikke til  nogen anden part elller myndighed.
It-ansvarlig er Preben Ernst